Jugainjektsioon

Geotehnika valdkonnas võeti jugainjekteerimise ehk kõrgsurve-injektsiooni meetod kasutusele esmakordselt 1950.-ndate aastate lõpus Suurbritannias. Jugainjektsioonvaiade valmistamine on pinnase parendamise meetod, kus kasutatakse kõrgsurve veejuga selleks, et pinnasestruktuur lahti lõhkuda ja segada sellesse sideainet.

See on pigem hüdrodünaamiline segamistehnika, mille tulemusel tekib pinnase-sideaine segust moodustatud injektsioonsammas.   

Jugainjekteerimist kasutatakse:

  • Pinnasevee kontrollimiseks (süvendi seinad, põhi, tunnelite, tammide projektid, reostunud pinnasevee tõkestamine);
  • Pinnase / rajatiste liikumise kontrollimiseks / tõkestamiseks (pinnase või rajatise liikumise vältimine tunneli ehitusel või süvendi kaevetöödel, mulde / süvendi nõlvade toestamine, tunneli seinte toestamiseks, vaiade või tugiseinte toestamine külgsuunalise liikumise vältimiseks);
  • Vanade hoonevundamentide toestamiseks (võimaldab toestada vundamentide alt, stabiliseeritud sammaste rajamine nõrkadesse pinnasekihtidesse);
  • Keskkonnakaitse töödes analoogselt mass-stabiliseerimisega (pinnasevee kaitseks seotakse reostunud pinnases kemikaale, metalle jm).

Standardid

Jugainjekteeritud sammaste projekteerimist käsitletakse standardites: 
EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 "Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 1: Üldeeskirjad"; 
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 "Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine".

Tööde tegemiseks on standard: 
EVS-EN 12716:2018 "Execution of special geotechnical works - Jet Grouting".

VIITED

Ingl. k. jet grouting 
Saksa k. hochdruckinjektion 
Vene k. струйная геотехнология /струйная цементация 
Soome k. suihkuinjektointi