• EE Articles
 • 14.10.2015

Muudatustest ehitustegevust reguleerivas seadusandluses- ehitusdirektor Toomas Rapp

Muudatustest planeerimis- ja ehitustegevuses

Ehituse juhtimisel ei piisa enam ammu üksnes professionaalse ehitusinseneri teadmistest. On möödapääsmatu, et mistahes tegevusvaldkonnas tuleb lisaks erialastele teadmistele olla kursis  õiguskeskkonnas toimunud muutustega ja seadusandlusega. Teisiti ei oleks võimalik täita oma eesmärke ka YIT-il – olla vastutustundlik ja asjatundlik lepingupartner. 1. juulist 2015 jõustusid uus planeerimisseadus ja ehitusseadustik, millega seoses muutusid mitmed olulised põhimõtted. Arendajale, ehitustööde tellijale on oluline teada vähemalt järgmist.

 • Seisma jäänud detailplaneeringud

  Planeerimisseadusest tulenevalt võib kohalik omavalitsus vähemalt 5 aastat vana detailplaneeringu osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistada, kui seda ei ole asutud realiseerima. Seetõttu on mõistlik kogu olemasolev kinnisvaraportfell üle vaadata, kas ja millises etapis arendusprojektid on. Hinnata, kas kehtiv vana detailplaneering vastab eeldatavalt jätkuvalt kohaliku omavalitsuse ootustele ja teisest küljest klientide (muutunud) vajadusele antud piirkonnas või on lähiümbruskonnas toimunud aastate jooksul olulisi muudatusi, milliseid oleks mõistlik arvestada täiendades juba planeeritud lahendust. Mida suuremaid investeeringuid on planeeringusse tehtud, seda olulisem võib olla realiseerimata jäämisest tekkiv kahju. Kohalikel omavalitsustel valmisolek nende hüvitamiseks üldjuhul puudub.

 • Eesmärkide muutumine

  Nn. atraktiivsemates arenduspiirkondades on reeglina ümbritseva mõju tulevasele äriplaanile suurem. Lisaks keskkonnamuutustega arvestamisele võib olla mõistlik kasumlikkuse tõstmiseks kujundada uus arhitektuuriline lahendus, mängida ümber liikluskorraldus jm. Uus ehitusseadustik võimaldabki projekteerimistingimustega detailplaneeringu lahendust mitmetes aspektides muuta, nt kasutusotstarvete osakaale, hoonestusala suurust ja asukohta, ehitiste kõrgust ja suurust jm. Ehitusprojekti valmimise järgselt on muudatuste tegemine oluliselt kulukam ja piiratum. Seega kui varem oli tavalisele ehitustöövõtule projektijuhtimisteenuse eelistamise põhjuseks efektiivsuse saavutamine läbi võimalikult optimaalse projektlahendi, siis täna on võimalik minna oluliselt kaugemale. Seega on tellijal ja ehitajal kindlasti põhjust koostöö käigus mõelda ja võimalus lihtsamalt teostada lahendusi, millised vastavad paremini näiteks kliendi ajas muutunud vajadustele, kogukonna ja piirkonna arengu huvidele.

 • Loakohustused

  Bürokraatia vähendamise eesmärgil on ehitusseadustikuga leevendatud ka ehitusprojekti ja ehitusloa, kasutusloa kohustuslikkuse põhimõtteid. Terve rea ehitustööde tegemiseks, sh teatud hoonete ja rajatiste püstitamiseks ei ole edasiselt vajalik ehitusprojekti koostamine või ehitusloa asemel piisab ehitusteatisest, mis esitatakse vähemalt 10 päeva enne ehitamise alustamist. Samuti võib kasutuselevõtmiseks olla piisav kui esitada vähemalt 10 päeva enne kasutamise alustamist kasutusteatis.

 • Ehitusgarantii

  Ehitusseadustik valminud tööle garantii andmist enam ette ei näe. Üksnes juhul kui tellijaks, ostjaks on tarbija ehk füüsiline isik, eeldatakse, et 2 aasta jooksul ilmnenud puudused olid töös olemas  juba selle üleandmise ajal. Juhul kui äriklient ehitajaga sõlmitud lepingus garantii andmist ette ei näe, on tellijal enda õiguste kaitsmine senisest oluliselt keerulisem - tellija peab tõendama, et ehitaja rikkus lepingut. Kui garantii on antud, peab ehitaja tõendama, et töö oli korrektne ning vea põhjustas kas ebaõige kasutamine, tellija koostatud ehitusprojekt vm kokkulepitud asjaolu. YIT-i tulevased kliendid muretsema ei pea. Kuna iga töö on meile oluline ning tehakse lähtudes lepingu tingimustest parima kvaliteediga, anname jätkuvalt oma töödele lepingus kirjeldatud garantii. 

 • Lisaks

  Ehitus- ja planeerimisseadustes on tehtud hulgaliselt muudatusi, mis mõjutavad projekteerimis-ehitusettevõtja igapäevatööd. Näiteks on täpsustunud ehitusettevõtja dokumenteerimise nõuded. Vastutustundliku ettevõttena oleme korraldanud ja korraldame jätkuvalt edaspidi YIT-i töötajatele muutustega kurssi viimiseks vajalikke koolitusi, et meie ehitusjuhtide kvalifikatsioon oleks ajakohane   ja igapäevatöös neist teadmistest lähtume.