Privaatsuspoliitika tööle kandideerijale

ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED TÖÖTAJATE TÖÖLEVÕTMISEL

1. VASTUTAV TÖÖTLEJA

YIT Oyj
Panuntie 11
00620 Helsingi
Tel +350 2043 3111

Selles privaatsusavalduses kirjeldatakse, kuidas YIT töötleb tööle kandideerijate isikuandmeid värbamisprotsesside läbiviimisel. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika, seaduste ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

2. KONTAKTISIKUD

Andmekaitsega seotud küsimuste eest vastutav isik:

Kõik küsimused võib saata e-posti aadressile privacy@yit.fi

Tarmo Nikkilä
tarmo.nikkila@yit.fi
+358 408 211 214

Registriga seotud küsimuste eest vastutav isik:

Anneli Metsmaker-Neerot
anneli.metsmaker-neerot@yit.ee
+372 52 41 879

3. VOLITATUD TÖÖTLEJAD JA ANDMESAAJAD

Isikuandmeid töötlevad personaliosakonna esindaja ja värbamisprotsessis osalevad juhid. Mõnel juhul võidakse avaldada tööle kandideerija isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks värbamiskonsultantidele või värbamiseks kasutatavatele värbamisettevõtetele. Nendes olukordades kasutab YIT lepinguid tagamaks, et tööotsijate isikuandmeid kasutatakse ainult eesmärkidel, mis on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika, seaduste ja GDPR-iga.

Registri tehniline platvorm on SmartRecruit. Teenuseosutaja on SmartRecruiters, Inc., mille peakorter asub Ameerika Ühendriikides. Need SmartRecruitersi esindused, kus töödeldakse YIT andmeid, asuvad Euroopa Liidus ja USA-s. Teenuseosutaja tegutseb isikuandmete volitatud töötlejana.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

Isikuandmete töötlemine põhineb tööle kandideerija (andmesubjekti) nõusolekul. Mõnel juhul võib töötlemine olla vajalik ka YIT ja tööle kandideerija vahelise töölepingu täitmiseks või meetmete rakendamiseks enne YIT ja tööotsija vahelise töölepingu sõlmimist.

Isikuandmeid töödeldakse, et läbi viia YIT värbamisprotsesse ja salvestada potentsiaalsete tööle kandideerijate andmeid hilisema värbamise eesmärgil, kui sobiv ametikoht vabaneb hiljem. Eespool mainitu hõlmab teabevahetust tööle kandideerijatega, näiteks värbamisteemalise e-kirja kaudu, ja muid värbamisprotsessiga seotud meetmeid.

Kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult käesoleva privaatsuspoliitikas mainitud eesmärkidel.

Kui tööle kandideerija ei soovi YIT-le  värbamisprotsessiks vajalikke isikuandmeid avaldada, võib juhtuda, et kandideerijat ei ole võimalik värbamisprotsessis arvesse võtta.

5. REGISTRI ANDMESISU

YIT töötleb tööle kandideerijate isiku- ja kontaktandmeid, samuti muid andmeid, mis on värbamisprotsessiks vajalikud:

 • nimi;
 • sünniaeg;
 • kontaktandmed (näiteks aadress, e-posti aadress ja telefoninumber);
 • töö- ja muu kogemus;
 • haridus;
 • andmed, mis kandideerija esitab omal algatusel:
  • kandideerija pädevuse ja ülesandeks sobivuse kirjeldus, samuti palgasoov;
  • soovituskirjad või soovitajate nimed, ametinimetused ja kontaktteave;
  • muu vabas vormis teave;
 • värbamisprotsessis osalevate inimeste võimalikud kokkuvõtted tööle kandideerija kohta, samuti soovitajate väidete kokkuvõtted.

6. TAVAPÄRASED ANDMEALLIKAD

Isikuandmeid kogutakse ennekõike värbamisprotsessi käigus andmesubjektidelt endilt. Andmesubjekti nõusolekul võib isikuandmeid koguda ka muudest allikatest, näiteks värbamisprotsessis osalevatelt konsultantidelt ja värbamisettevõtetelt.

Andmesubjekti nõusolekul võidakse isikuandmeid koguda ka soovitajatelt, kelle kontaktandmed on tööle kandideerija omal algatusel esitanud.

7. REGISTRI TURVAPÕHIMÕTE JA ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

YIT töötleb tööle kandideerija isikuandmeid värbamisprotsessi käigus. Pärast värbamisprotsessi lõppu säilitatakse isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik YIT õiguste kasutamiseks ja kohustuste täitmiseks ning võimalikele nõuetele vastamiseks, kuid mitte kauem kui kaks aastat.

Kui kandideerija osutub valituks, võib YIT edastada värbamisprotsessi käigus kogutud isikuandmed YIT personaliregistrisse.

Isikuandmeid võidakse säilitada ka kauem, kui see on vajalik YIT selliste kohustuste täitmiseks, mis tulenevad õigusaktidest, eeskirjadest ja muudest ametlikest allikatest.

Teenuseosutaja (SmartRecruiters Inc.) tagab teenuse käigus säilitatavate isikuandmete tehnilise kaitse.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Õigus isikuandmetega tutvuda

Andmesubjektil on õigus teada, kas tema isikuandmeid töödeldakse ja tal on õigus taotleda juurdepääsu tema kohta käivatele isikuandmetele.

Muud õigused

Andmesubjektil on õigus igal ajal:

 • võtta nõusolek tagasi;
 • taotleda isikuandmete parandamist;
 • taotleda isikuandmete kustutamist;
 • taotleda isikuandmete edastamist teise süsteemi;
 • esitada kaebus järelevalveasutusele.

Pärast seda, kui tööle kandideerija on esitanud taotluse, luuakse SmartProfile‘i profiil (kandidaatide portaalis). Asutusesisese tööle kandideerija (YIT töötaja) korral luuakse asutusesisene kandideerija profiil pärast taotluse esitamist töötajate portaali kaudu.

Andmesubjektid võivad kasutada oma õigusi, logides sisse kandidaatide portaali või töötajate portaali, kui tööle kandideerija on juba asutuse töötaja. Kandidaatide portaalis või töötajate portaalis saavad andmesubjektid näiteks oma ebaõigeid või ebatäpseid isikuandmeid täiendada või kustutada.

Kui andmesubjektid ei saa kandidaatide portaalis või töötajate portaalis oma õigusi kasutada, tuleb esitada taotlus vastavalt punktis 2 sätestatule.

9. ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA LIITU VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Oleme tellinud isikuandmete töötlemise allhanke korras kolmandatelt osapooltelt, kellest mõned asuvad ka väljaspool ELi või EMP-d, näiteks Ameerika Ühendriikides. Need alltöövõtjad töötlevad isikuandmeid vastutava töötleja nimel ning peavad järgima vastutava töötleja juhiseid ja käesolevat privaatsuspoliitikat. Kui teenuseid osutatakse või kui isikuandmeid töödeldakse muul viisil väljaspool ELi või EMP-d, tagab vastutav töötleja lepinguliste meetmete abil, et andmeid töödeldakse vastavalt andmekaitse eeskirjadele.

Kui isikuandmete edastamine väljaspool EL-i või EMP-d on vajalik, kontrollib vastutav töötleja, et Euroopa Komisjon on teinud riigi kohta andmekaitse piisavuse otsuse või et kasutatakse Komisjoni poolt vastu võetud standardklausleid.

10. AUTOMATISEERITUD OTSUSTUSPROTSESS

Isikuandmeid ei kasutata automaatseks otsuste tegemiseks.