Kohalikud saidid:
Corporate site:

Kasutustingimused

Tere tulemast YIT korporatsiooni veebilehele! YIT korporatsiooni või selle tütarettevõtete (edaspidi ühiselt või eraldi: YIT) veebiteenuseid kasutades nõustute järgima parasjagu kehtivaid kasutustingimusi. Kui te kasutustingimustega ei nõustu, lahkuge palun YIT veebilehelt. Veebilehe teatud lehtedele või osadele võivad kehtida täiendavad tingimused.

Siinkohal viitab termin „YIT veebiteenus“ kõigile YIT korporatsiooni või selle tütarettevõtete teenustele, mida internetis kasutatakse. Sellised teenused hõlmavad näiteks veebilehte, vorme, rakendusi ja programmikoode ning ka kõiki veebilehtedega tihedalt seotud funktsioone.


Kasutajaõigused
Nagu on sätestatud käesolevates tingimustes ning kõigis kohalduvates seadustes ja eeskirjades, annab YIT teile õiguse YIT veebilehel toodud materjale vaadata ja alla laadida ainult isiklikul mittekaubanduslikul eesmärgil ja tingimusel, et säilitate kõigil materjalide koopiatel autoriõiguse teatise ja muud omandilise kuuluvuse näitajad.

Kõik õigused, mida käesolevaga otseselt ei ole väljendatud, on kaitstud.


Intellektuaalomandi õigused
Kõik teenusega seotud intellektuaalomandi õigused (nt autoriõigus, kaubamärkide ja domeenide nimed) kuuluvad materjali autorile ehk YIT-le või selle koostööpartnerile.

Veebilehel toodud teavet ei ole lubatud ärilistel eesmärkidel esitada, reprodutseerida, paljundada, üle anda, edastada, salvestada, muuta, levitada, avaldada, korduvkasutada, müüa ega muul moel kasutada ilma autoriõiguse omaniku ehk YIT või selle koostööpartneri eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Isiklikuks kasutamiseks võib teavet salvestada või paljundada. Kõik materjalidega seotud intellektuaalomandi õigused jäävad nende algsele omanikule.

Kui kasutaja laadib YIT loal alla või trükib välja veebilehel toodud teavet, tuleb sellist teavet kasutades ja esitades viidata selle allikale.


Vastutusalad
YIT veebileht ja selle sisu moodustavad YIT poolt veebilehe kasutajatele pakutava teenuse. YIT annab oma parima, et tagada veebilehe sisu täpsus ja pidev ning takistamatu juurdepääs lehele. Ülaltoodust hoolimata esitatakse YIT veebiteenuse sisu nii, nagu see on, ja sellisena, nagu see on kasutusel. YIT ei anna ühtegi garantiid seoses veebilehe sisu täpsuse või usaldusväärsusega või veebilehe pideva, õigeaegse ja veatu toimimisega.

YIT, selle litsentsiandjad, koostööpartnerid, vastutavad isikud või töötajad ei võta vastutust otsese, kaudse, vahetu, hilisema, ootamatu või juhusliku kahju, trahvide või muu kahju eest, mis tuleneb YIT veebilehe või selle sisu kasutamisest või veebilehe või sellel sisalduvate programmide kättesaamatusest.

YIT veebileht võib sisaldada linke kolmandatele pooltele kuuluvatele või nende hallatavatele veebilehtedele või neile kuuluvaid või nende hallatavaid rakendusi ning selliseid linke loetakse YIT veebilehe kasutajatele pakutavaks teenuseks. YIT ei võta vastutust selliste veebilehtede ega rakenduste ega nende sisu või täpsuse eest. Sellistel kolmandate poolte lehtedel kehtivad vastavate lehtede tingimused.

YIT-l on õigus veebilehte igal ajal muuta.


Kasutajate saadetud materjalid
Kasutajad, kes saadavad YIT serveritesse (e-posti või YIT veebilehe kaudu) materjale (nt teave, pildid, küsimused, ideed, tellimused jne), nõustuvad materjali saatjatele kehtivate tingimustega:

- Ükski osa materjalist ei kujuta midagi ebaseaduslikku, ähvardavat, solvavat, ei õhuta rahvus- ega rassivihale, ei ole pornograafilise sisuga, ei riku usulisi tõekspidamisi, ei riku intellektuaalomandi õigusi ega ole muul moel avaldamiseks sobimatu.

- Enne materjali üleslaadimist on rakendatud mõistlikke meetmeid viiruste ja muude kahjulike elementide leidmiseks ning kõrvaldamiseks.

- Materjali saatja on materjali omanik ja/või tal on piiramatu õigus YIT-le materjali saata ning YIT-l on õigus materjali tasuta avaldada ja kasutada selles sisalduvaid materjale või ideid oma toodetes tasuta ilma kasutuspiiranguteta, allikale viitamata ja ilma igasuguse maksekohustuse või vastutuseta.

- Materjali saatja ei võta saadetud materjalidega seoses YIT suhtes õiguslikke meetmeid ning hüvitab YIT-le kulud ja kahjud, mis tulenevad saadetud materjalidega seoses YIT suhtes võetud õiguslikest meetmetest.

YIT-l on õigus kasutajate saadetud materjalid igal ajal kasutuselt kõrvaldada. YIT ei võta vastutust serveritele saadetud materjalide eest.


Veebilehe muutmine
YIT-l on õigus igal ajal ja ette teatamata muuta veebilehe sisu või takistada või piirata juurdepääsu veebilehele või veebileht sulgeda. YIT ei kanna kasutajate ees veebilehe muutmise või sulgemisega seoses mingit vastutust.


Kasutustingimuste muutmine
YIT võib igal ajal ilma ette teatamata käesolevaid tingimusi muuta. Muudatused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkest.


Kohalduv seadus
Käesolevatele tingimustele kohaldub Soome seadus, välja arvatud kollisiooninormi osas. Käesolevatest tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse Soome kohtus.


Sotsiaalmeedia kasutamise tingimused
YIT sotsiaalmeedia eesmärk on olla suhtlusplatvorm YIT-st huvitatud inimestele. YIT ei võta siiski vastutust kasutajate poolt lehele tehtud postituste eest. Meil on õigus kustutada sisu, mis rikub käesolevaid tingimusi või on muul moel sobimatu.

Austage teisi kasutajaid ja nende vaateid ning pidage kinni elementaarsetest viisakusreeglitest. Meie lehele ei ole lubatud postitada sisu või materjali, mis on ähvardav, laimav, õhutab rahvus- või rassiviha, on pornograafilise sisuga või rikub usulisi tõekspidamisi, ega reklaammaterjale ega autoriõigusi rikkuvaid materjale. Käesolevaid tingimusi rikkuvatel kasutajatel võidakse veebilehel kommenteerimine ära keelata.

YIT töötajad loevad end YIT esindajateks.

Kontakt

Annan nõusoleku enda isikuandmete salvestamiseks turunduslikel eesmärkidel (nt kampaaniate ja infokirjade saatmiseks).

Nõusoleku andmisega salvestatakse ning kasutatakse Teie isikuandmeid vastavalt privaatsustingimustes välja toodud eesmärkidel.

Müügikontori kontakt

YIT Ehitus
Pärnu mnt 102b I korrus, 11312 Tallinn
Tööaeg: 8:30-17:00
Sulge
Sulge